2023 யாரும் ஏமாந்திடாதீங்க, யாரையும் ஏமாத்தாதீங்க !

What are some important lessons in life that you discovered in 2022? The people from whom…